Obsługa funduszy sekurytyzacyjnych

Obsługa funduszy sekurytyzacyjnych

Świadczymy pełną obsługę funduszy sekurytyzacyjnych obejmującą dochodzenie sądowe i egzekucyjne wierzytelności, dokumentację wewnętrzną procesu zarządzania wierzytelnościami, kontakt z organami nadzoru finansowego oraz Towarzystwem Funduszy Sekurytyzacyjnych. Reprezentujemy Inwestorów w zakresie ich uczestnictwa w ramach Funduszach.

 Zakres świadczonych usług obejmuje m.in.:

  • Przygotowanie kompleksowej dokumentacji inwestycyjnej Funduszu opierającej  się na nabywaniu wierzytelności i odzyskiwaniu kapitału (długu);
  • Wsparcie w procesach zamiany pakietu niepłynnych wierzytelności przysługujących bankom i instytucjom kredytowym na środki pieniężne uzyskane wskutek emisji papierów wartościowych opartych na tych wierzytelnościach (sekurytyzacja);
  • Doradztwo naszym klientom w zakresie obsługi funduszy sekurytyzacyjnych;
  • Doradztwo prawne w zakresie projektów dotyczących szeroko rozumianej sekurytyzacji, restrukturyzacji aktywów i zadłużenia;
  • Reprezentowanie banków, instytucji pożyczkowych oraz inwestorów w zakresie zarzadzania pakietem wierzytelności będących w ich posiadaniu;
  • Obsługa inwestycji kapitałowych, w ramach zaangażowania inwestycji w ramach funduszu sekurytyzacyjnego;
  • Reprezentowanie naszych Partnerów przed organami nadzoru bankowego i finansowego, w ramach posiadanego przez prawników Kancelarii doświadczenia w zakresie reprezentacji przed polskimi organami regulacyjnymi, zwłaszcza przed Komisją Nadzoru Finansowego, a także przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz przed Rzecznikiem Finansowym.

To Top